سردار فتح الله جمیری در دیدارکارکنان سپاه ناحیه مقاومت امام علی (ع) شهرستان تنگستان گفت: سپاه با استفاده ازظرفیت توانمند و ارزشمند بسیج توانسته است در عرصه های اقتصادی، سازندگی، فرهنگی،علمی و دفاعی خوش بدرخشد و دوشادوش ارتقای معنویت توانسته است از حیث تجهیزات وتسلیحات نظامی و دفاعی نیز به پیشرفت های چشمگیر نائل شود.

وی یکی از ماموریت های اصلی سپاه را مقابله با تهدیدان نرم دشمنانخواند و بیان داشت: در آینده ای نزدیک قرارگام امام حسین (ع) در امر تقویت گردانهایامام حسین(ع) در شهرستانهای استان راه اندازی خواهد شد که در پیشبرد اهداف و حرکتهدفمند و تحرک و پویایی سازمان نقش بسزایی خواهد داشت.

جمیری عملکرد سپاه تنگستان را خوب ارزیابی